HANKKEEN TAVOITTEET

 • Vanhempien roolin tiedostaminen ja tarpeellisten toimintamallien kehittäminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi (esim. lapsen kannustaminen, kuuleminen ja kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan)
 • Vanhempien vertaistuen ja yhteisöllisyyden tukemisen mallien luominen uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti sekä perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen pääoman kasvattamiseksi ja perheiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi
 • Uusien kodin ja koulun yhteistyömallien kehittämisen yhteistyössä Sammonlahden alueella toimivien asiantuntijoiden ja verkostojen kanssa (esim. www.luetaanyhdessa.fi-verkosto).

TYÖRYHMÄT

SKINNARILAN TOIMINTAYKSIKKÖ

 • Anne-Maarit Lensu
 • Elina Virtanen
 • Päivikki Ylisiurua
 • Helena Imppola
 • Hanna Laukkanen

SAMMONLAHDEN YLÄKOULUN TOIMINTAYKSIKKÖ

 • Sanna Pesonen
 • Terhi Heinonen
 • Hanne Martikainen
 • Päivikki Ylisiurua
 • Vesa Raasumaa

TAVOITTEET SKINNARILAN TOIMINTAYKSIKÖSSÄ

Tavoitteet hankkeen yleistavoitteiden lisäksi

 1. Huoltajien kynnys tulla kouluun pyritään tekemään matalaksi
 2. Ohjataan ja kannustetaan vanhempia asioimaan suomen kielellä
 3. Vanhempien, etenkin maahanmuuttajataustaisten vanhempien osallistaminen ProKoulun tavoitteisiin, koulun arvoihin ja muuhun koulun toimintaan
 4. Kokeillaan erilaisia toimintatapoja ja löydetään niistä omaan kouluun sopivat yhteistyömuodot

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Perehdymme muissa kaupungeissa jo toteutettaviin käytäntöihin ja hyviksi havaittuihin toimintatapoihin.
 • Järjestämme säännöllistä ”vastaanottoa” sekä avoimien ovien päiviä ja vanhempien aamuja
 • Kysymme vanhemmilta itseltään ideoita, tarvetta ja toiveita
 • Pyydämme kokeneempia ja suomea paremmin osaavia vanhempia avuksi, myös tukemaan vanhempien verkostoitumista
 • Teemme selkokielisen esitteen/ohjeen ”starttipaketiksi”. Tämän mahdollisesti käännätämme ainakin venäjäksi, arabiaksi ja englanniksi. Huomioimme lukutaidottomat vanhemmat (kuvien käyttö)
 • Luomme yhteydet Sampoon sekä Laptuotteelle, EKKOon ja Aktivaan
 • Teemme yhteistyötä myös aikuisten suomen kielen opettajien kanssa
 • Osallistumme mahdollisuuksien mukaan hanketta edistäviin koulutuksiin

 

TAVOITTEET SAMMONLAHDEN KOULUN YLÄKOULUN TOIMINTAYKSIKÖSSÄ

Tavoitteet hankkeen yleistavoitteiden lisäksi

 • Maahanmuuttajavanhempien tietoisuuden lisääminen suomalaisesta koulujärjestelmästä ja käytänteistä (lasten kasvun ja kehityksen tukeminen)
 • Monipuolisen ja pitkäkestoisiin kumppanuuksiin liittyvän tukiverkoston luominen maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tueksi

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Laadimme selkokielisen infopaketin koulukäytänteistä huoltajille ja se käännetään kolmelle kielelle (englanti, venäjä, arabia) . Tarpeellisia ohjeistuksia (esim. Wilma) käännetään ko. kielille.
 • Koulun ja kotien yhteistyötä lisätään maahanmuuttajavanhemmille kohdennetuilla vanhempainilloilla (syksyllä vanhempainilta valmistavan opetuksen oppilaiden huoltajille ja helmikuussa vanhempainilta yhteishausta) ja kysytään vanhempien halukkuutta osallistua iltapäiväkahvitilaisuuksiin, joissa vanhemmilla on myös mahdollisuus vertaistukeen.
 • Laadimme käytänteet uuden oppilaan ja perheen vastaanottamiseen kouluumme
 • Perehdymme muiden paikkakuntien toimiviin käytänteisiin huoltajien mukaan aktivoimiseen, tietoa etsimällä sekä vierailuilla. Kehitetään omia menetelmiä toisten kokemusten ja omien ideoiden pohjalta.
 • Tutustumme myös paikallisiin maahanmuuttajille suunnattuihin palveluihin, ja täten saadaan parempi käsitys maahanmuuttajien saaman tuen kokonaisuudesta.
 • Osallistumme hanketta edistäviin koulutuksiin (esim. OPH:n S2-päivät, Maahanmuuttajaopetuksen kehittämispäivä).
 • Tiedustelemme vanhempien toiveita ja tarpeita koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä vanhempainillassa heti hankkeen alussa sekä kyselylomakkeella arviointikeskusteluissa, ja kehitämme yhteistoimintaa sen mukaan.

 

HUMU-HANKKEEN JATKOSUUNNITELMAT

 • ME-talon kahvilatoimintaan osallistuminen Sammonlahden liikekeskuksessa (3/2018 eteenpäin)
 • HUMU-tukihenkilöiden koulutus-“Osallistavat työtavat maahanhuuttajatyössä” – 7 opettajaa (2018)
 • Kouluoppaiden tuottaminen ja oppilaiden/huoltajien kouluun asettumisen tukeminen (visuaalisten materiaalien tuottaminen / mm. elokuva) ( kevät 2018)
 • PEVA-opetuksesta perusopetukseen siirtymisen prosessien sujuvoittaminen ja systematiointi (toteutetaan 8/2018 eteenpäin)
 • INFO-tilaisuuden järjestäminen KIKU-opetukseen liittyvistä asioista kaikille kaupungin kouluille (syksy 2018)